Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkA Közép-Európai Tanárakadémia Egyesület Alapszabálya

A Közép-Európai Tanárakadémia Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő szakaszai alapján a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:1. Az Egyesület neve, székhelye

1.1. Az Egyesület neve: Közép-Európai Tanárakadémia Egyesület

1.2. Az Egyesület székhelye: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 47.


2. Az Egyesület célja


2.1. Az Egyesület a humán, a tartalomszolgáltatói és a módszertani értékfeltárásra és közvetítésre hivatott. Célja a kiemelkedő tanárszemélyiségek, életutak és egyszeri teljesítmények kommunikálása (humán értékfeltárás); a tantervekre, programokra, segédletekre és tankönyvekre rámutató tevékenység (tartalomszolgáltatói értékfeltárás), a sikeres közösségi modellek metodikájának prezentációja (módszertani értékfeltárás).

2.1.1. Humán értékfeltárás és értékközvetítés:

· kiemelkedő ám kellően fel nem mutatott tanárszemélyiségek, életpályák és egyszeri teljesítmények felkutatása és feltárása,
· ugyanezen teljesítmények elemzése, prezentációja kollégák számára,
· ezzel az önművelés, továbbképzés sajátosan "emberarcú" változatának beépítése a mai tanfolyami rendszerbe,
· személyiségek, egyedi karakterek felmutatása a személytelen programok és tendenciák mögött,
· a felmutatott egyéni életutakból levont általános következtetések és minták meghatározása.

2.1.2. Tartalomszolgáltatói értékfeltárás:

· helyi és tantárgyi tantervek, programok, modulok értékelése,
· tankönyvek, segédletek, más taneszközök értékelése,
· az oktatást-nevelést segítő folyóiratok, újságrovatok, múzeumok, művelődésszervező műhelyek, egyetemi tanszékek értékelése.

2.1.3. Módszertani értékfeltárás:

· kialakulóban levő és már eredményeket felmutató metodikák értékelő bemutatása,
· a másik két kategóriára is vonatkozóan ezek hatásmechanizmusának, műhelytitkainak elemző feltárása konferencián, továbbképzésen, tanfolyamon.2.2. Az Egyesület kiemelt célja a tananyagfejlesztő műhelyek és a pedagógus szakma közti kétirányú kapcsolat élénkítése. Ennek részeként az egyesület különleges kapcsolatot ápol a
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-vel, mint a fent nevezett fejlesztő munka első számú központjával.


3. Az Egyesület alapító tagjai


· Valaczka András
· Agostonné Kugler Zsuzsanna
· Gáspár Andrea
· Szántóné Czecze Enikő
· Kistelekiné Makay Ilona
· Fodor Mónika
· Slezák Ilona
· Bálintné Lipp
· Dr. Jeney Zoltánné
· Somos Béla
· Szmolyan Gabriella
· Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.


4. A tagsági jog létrejötte, megszűnése


4.1. Az Egyesület tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmüket az Elnökhöz benyújtják.

4.2. Az Egyesület Elnöke köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

4.3. Az egyesületi tagság megszűnik:

– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével,
– ha az Egyesület megszűnik,
- kizárással.

Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tag az Egyesülettel szemben – az általa befizetett tagdíjjal, vagy egyéb adománnyal összefüggésben – semmiféle igényt, követelést nem támaszthat.

4.4. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnöknél. A kilépés az Elnök részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

4.5. Az Egyesület tagja köteles:

· az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
· a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

4.6. Az Egyesület legfelsőbb szerve jogosult legfeljebb a természetes személy tagok által fizetendő tagdíj összegének kétszereséig terjedő mértékben meghatározni a nem természetes személy tagok által fizetendő tagdíj összegét.

4.7. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

4.8. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

4.9. Az Egyesület legfelsőbb szerve titkos szavazással meghozott, négyötödös többségű határozatával kizárhatja az egyesület azon tagját, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy az egyesületi tagdíjat nem fizeti meg. Az egyesületi tagság a kizárási határozat meghozatalának napján szűnik meg. Az egyesületi tagság megszűnése nem érinti a tag megszűnés napjáig fennálló tagdíjfizetési és egyéb kötelezettségeit.


5. Egyesület működése


5.1. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az Alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

5.2. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

5.3. Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület szervezeti egysége - ha az Alapszabály így rendelkezik - jogi személy. Az Egyesületnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik.

5.4. Az alapító tagok tudomásul veszik, hogy az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alkotmány 2. §-ának (3) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt, és bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Egyesület minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre.

5.5. Az alapító tagok kijelentik, hogy az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, a politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat semmilyen formában nem támogat.

5.6. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.


6. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok


Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök.

Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.


6.1. A Közgyűlés


Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

6.1.1. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az éves költségvetés meghatározása,
c) az Elnök éves beszámolójának az elfogadása,
d) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
e) az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása,
f) az Elnökség tagjainak és az Elnök visszahívása.

6.1.2. A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

6.1.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

6.1.4. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

6.1.5. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

6.1.6. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.


6.2. Az Elnökség


6.2.1. Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja.

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

6.2.2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6.2.3. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig tart.

6.2.4. Az Elnökség – közgyűlési jóváhagyás nélkül – ügyenként 300.000,-Ft azaz háromszázezer forint értékhatárig jogosult az Egyesület nevében kötelezettségeket vállalni. Ezt meghaladó értékű kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés valamennyi tag háromnegyedes többségével meghozott határozatába foglalt felhatalmazása szükséges.

6.2.5. Az Elnökség tagjai 2006. január 13. napjától 2011. január 12. napjáig:

· Valaczka András
· Szántóné Czecze Enikő
· Slezák Ilona

6.3. Az Elnök


6.3.1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

6.3.2. Az Egyesület Elnöke 2006. január 13. napjától 2011. január 12. napjáig:

· Valaczka András

6.3.3. Az Elnök hatásköre és feladatai:

(a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
(b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
(c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
(d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
(e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
(f) az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.6.3.4. Az Elnök jogosult:

(a) a Közgyűlést bármikor összehívni,
(b) az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását – különösen a tagdíjak felhasználását – ellenőrizni, az egyes tisztviselőket beszámoltatni, a pénzkezelőket elszámoltatni,
(c) az Egyesület könyvelési nyilvántartását, számláit ellenőrzi,
(d) az Egyesület tagjai, munkavállalói részére meghatározott egyesületi ügyek intézéséhez szükséges megbízólevelet kiadni,
(e) harmadik személyekkel az Egyesület nevében szerződést kötni 100.000,- Ft azaz százezer forint értékhatárig.

6.3.5. Az Elnök köteles:

(a) tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok, az alapszabály, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően végezni;
(b) tevékenységének végzése során a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni;
(c) az egyesületi tagoktól, illetve harmadik személyektől bármely jogcímen befolyt pénzösszegek kezelését, illetve felhasználását ellenőrizni;
(d) az egyesület tevékenysége során keletkezett iratanyagokat rendszeresen ellenőrizni.


7. Az Egyesület gazdálkodása


7.1. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

7.2. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

7.3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

7.4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

7.5. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő folytathat.

Az Egyesület gazdálkodása során nyereségszerzésre nem törekszik. A tagdíjakat az Egyesület
elsősorban a fenntartási, és ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő adó- és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére használja fel.

7.6. Az Egyesület működéséről a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket vezet. Az üzletév végével az elnökség az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára beszámolót, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.


7.7. Az Egyesület bevételei:

· tagdíjak,
· a vállalkozási tevékenység bevétele,
· egyéb befizetések,
· a célja szerinti tevékenység bevétele (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is).

7.8. Az Egyesület költségei (kiadásai):

· a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei,
· célja szerinti tevékenység közvetlen költségei,
· egyéb közvetett költségek (kiadások).

7.9. Az Egyesület bevételeit, valamint költségeit (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

7.10. Az Egyesület üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) - ideértve a közös célra használt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is – az Egyesületnek a célja szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység között, a tevékenységek bevételének arányában kell évente megosztania.

7.11. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres. A kapott támogatást az Egyesület köteles a lehető leghatékonyabban, a legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél elősegítésére fordítani, az esetleges maradvány összegeket pedig hasonló célok támogatására fordítani. Az Egyesület az által szervezett rendezvények bevételeit a rendezvény céljaként meghatározott körben használja fel.


8. Az Egyesület felügyelete


8.1. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

8.2. A bíróság az ügyész keresete alapján

· megsemmisítheti az Egyesület törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el,
· a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az Egyesület legfelsőbb szervét,
· ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki,
· feloszlatja az Egyesületet, ha annak működése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésébe ütközik,
· megállapítja az Egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény által megkívánt létszám alatt van.

8.3. Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.


9. Az Egyesület képviselete


Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, de az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.


10. Az Egyesület megszűnése


10.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

10.2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

10.3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

10.4. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Magunkról
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Magunkról:
Pro Educanda Iuventute díjasok Nyomtatható változat Nyomtatható változat